?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry

Yliluonnolliset kyvyt

Yliluonnollisia kkykyjä voidaan myös kutsua paranormaaleiksi kyvyiksi

Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää. Sillä tarkoitetaan toisaalta myös selittämätöntä, outoa tai paranormaalia.

Vuonna 1882 perustettiin Englantiin Psyykkisen tutkimuksen seura, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli Cambridgen yliopiston moraalifilosofian professori Henry Sidgwick. Tämä tehtiin vastavetona 1800-luvulla syntyneeseen Charles Darwinin evoluutioteoriaan. Syyt yliluonnollisten tutkimukseen vaihtelivat, osa halusi osoittaa, että henki pystyi toimimaan irrallaan aineesta ja toisaalta uskottiin, että ainoastaan psyykkinen tutkimus voi pysäyttää materialismin etenemisen. Näin syntyi käsite parapsykologia, joka tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii yliluonnollisia ilmiöitä.

Parapsykologian peruskäsitteet ovat aistien ulkopuolinen aistiminen (ESP = extra sensory perception = yliaistillinen havainnointi) sekä psykokinesia (mielen vaikus aineeseen). Väitetyt parapsykologiset ilmiöt jaetaan useimmiten seuraaviin neljään ryhmään.
 1. Telepatia (kr. tele = kaukana, pathos = tunteminen) eli ajatuksensiirto tarkoittaa viestin välittämistä ihmiseltä tai eläimeltä toiselle ilman, että tieto välittyy tunnettujen aistien tai tunnetun tekniikan avulla.
 2.  Selväaistiminen (ransk. clairvoyance, selvänäkeminen) tarkoittaa, että kohteesta saadaan tietoa ilman aistien tai tunnetun tekniikan välitystä.
 3. Ennalta tietäminen (prekognitio) tarkoittaa, että henkilö voi ennustaa toisen henkilön tulevia ajatuksia tai tulevia tapahtumia käyttämättä olemassa olevaa tietoa.         
  on myös olemassa retrokognitio eli menneisyyttä koskeva paranormaali tietäminen.
 4. Psykokineesi (kr. psykhe = henki ja kinesis = liike) tarkoittaa, että henkilö voi vaikuttaa esineisiin, eliöihin ja tapahtumiin vaikuttaminen ilman tunnettuja keinoja ajatuksen tai/ja tahdonvoimalla.
Väitettyä paranormaalia tekijää näiden ilmiöiden taustalla on kutsuttu lyhenteellä PSI tai käsitteellä anomaalinen kognitio, ”poikkeava tietoisuus”.

Seuraavaksi erittelen erilaisia yliluonnollisia kykyjä näiden neljän pääryhmän mukaan:

Telepatia
 • Henki-ilmestykset tai Bilokaatiot (apparitiot) elävä henkilö näyttäytyy kahdessa samaanaikaan (astraaliprojektiot).
 • Kummittelut - elävän henkilö lähettää esimerkiksi ääni-, lämpö- ja näkövaikutuksia toiselle esim. suoraäänet.
 • kanavointi, meediointi, transsipuhe ja automaattikirjoitus -Yhteyden ottaminen kuolleiden henkiin ja niiden tiedon jakamista.
 • tunteensiirto - henkilön tunnekokemus tai -tila näyttää välittyvän selittämättömästi toiselle henkilölle.
 • kaukohypnoosi - henkilö näyttää reagoivan telepaattisesti toisen henkilön odotuksiin, toiveisiin ja kehoituksiin.
 • Telepaattinen transkommunikaatio - telepaattinen viestintä henkimaailman tai jonkin muun todellisuuden entiteetin kanssa.
 • Omnipatia eli kollektiivisen tajunnan aistiminen tai sen suoranainen lukeminen.
Selväaistiminen
 • Kryptestesia - piilossa olevan esineen havaitseminen.
 • Dermo-optinen havaitseminen - näkeminen ilman silmiä.
 • Telestesia - etäällä näkymättömissä olevan kohteen havaitseminen ilman tunnettuja aisteja (engl. remote viewing).
 • Psykoskopia - kyky kertoa kosketuksen kautta esineen ja siihen liittyvien henkilöiden tietoja ilman tunnetuin aistein saatua tietoa.
 • Tunnonsiirto eli kyky siirtää oma tuntoaisti johonkin esineeseen esim. vesilasiin.
 •  Auranluku - Aurojen havaitseminen ja niiden tiedon tulkitseminen.
 • Ruumiistapoistumiskokemukset (engl. OBE) jolloin henkilö kokee kohteen havaitsemisen ilman tunnettuja aisteja. Tunnetaan myös  Eksosomaattinen tilana.

Ennalta tietäminen
 • Unet - enne- ja selväunet, joiden aikana henkilö saa tietoa tulevasta
 • Hypnoosi - jotkut tyylit auttavat henkilöitä saavuttasitä kauttta menneitä asioita
 • Aavistus, tunne jostakin tulevaisuudessa tapahtuvasta.
 • Etiäinen, eli edelläkulkijä - jokin ilmiö tai näky, joka edeltää varsinaista tapahtumaa kuten läheisen ihmisen vierailua.
 • Ennustaminen, tulevaisuutta koskeva ennalta tietäminen vrt. ennustus.
 • Povaus, joka tarkoittaa väitettyä tulevaisuuteen katsomista erilaisten esineiden välityksellä.

Psykokineesi
 • Morfokinesia - Muutokset esineiden muodossa tai rakenteessa mm. lusikoiden taivuttelu.
 • Levitaatio -ilmaankohoaminen, leijunta, kohteiden nostaminen ajatusten voimalla.
 • Kaukosiirto eli esineiden kaukosiirtäminen ajatusten voimalla (teleportaatio).
 • Apportit tai Materialisaatio - esineiden ilmestyminen tyhjiin tiloihin tai kulkeminen kiinteän aineen lävitse ja vastakohta eli esineiden kadottaminen on dematerialisaatio.        
 • Räyhähenget (poltergeistit) esineet liikkuvat ja muuttavat paikkaa tietyn henkilön läheisyydessä. Sanotaan, että puhkeaminen yleisintä teini-iässä.
 • Suora mentaalinen yhteys eläviin järjestelmiin eli vaikuttaminen biologisiin järjestelmiin pelkkien ajatusten voimalla (Bio-PK). Tämä voisi siis olla esim. ihmisen kudosten sairastuttaminen (syöpä).
 • Ajatusvalokuvaus - henkilö pystyy luomaan ilman tunnettuja keinoja mielikuviaan filmille tai muulle kuvatallenteelle.
 • Mikro-PK - elektronisiin ja joskus myös hienomekaanisiin laitteisiin vaikuttaminen psykokineettisesti. 
 • Bio-PK tai DMILS - henkisellä voimalla tapahtuva biologisiin järjestelmiin vaikuttamiseen. Tyypillisiä tähän luokkaan kuuluvia ilmiöitä ovat henkiparannus, kaukoparannus, lähiparannus ja kosketusparannus.
 • Biomagnetismi - henkilön keho selittämättömästi vetää puoleensa erilaisia esineitä ja biomagnetismin vaikutus ei riipu esineiden magneettisuudesta.
 • Pyrokinesia - henkilö saa tulen syttymään ilman havaittavia välineitä henkisillä voimilla. liittynee myös itsesytyntään eli SHC:n, jolloin henkilö syttyy palamaan ilman ulkoista tai välineellistä syytä.

Uusien tutkimusjärjestelmien ja tulosten analysointimenetelmien myötä tutkijoiden ei enää tarvitse tuhlata aikaansa psi-ilmiöiden olemassaolon todisteluun, vaan he voivat jo nykyisin paneutua etsimään vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuin mikä on psi-ilmiöiden luonne, millä tavalla jokin psi-ilmiö on yhteydessä toisiin psi-ilmiöihin ja muihin ilmiöihin sekä millä tavalla psi-ilmiöitä voidaan hyödyntää arkielämässä.

Tutkimuksissa on havaittu, että ympäristö näyttelee merkittävää osaa ihmisen kyvyssä vaikuttaa aineeseen, että jotkin fysikaaliset kohteet ovat muita parempia, että ihmisten keskittäessä huomionsa johonkin yhteiseen kohteeseen eräänlainen kenttätajunta näyttää olevan vaikuttamassa ja että mielen vaikutus aineeseen voidaan ehkä valjastaa hyötykäyttöön.

Lähteinä mm.
Suomessa Skepsis ry:n puheenjohtajana toiminut filosofi S. Albert Kivisen jaottelun oletetuista paranormaaleista ilmiöistä. Luettelo perustuu parapsykologisessa kirjallisuudessa yleisesti käytettyyn jaotteluun.
http://fi.paranormaali.wikia.com/wiki/

Profile

historiasta
elementaristi
elementaristi

Latest Month

joulukuu 2008
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Sivun tarjoaa LiveJournal.com
Designed by chasethestars